Effektivt samarbete

Att regelbundet klargöra roller och förväntningar och att revidera vardagsarbetet är avgörande faktorer för framgång och kontinuitet. Du får ökad insikt om styrkor och förbättringsområden i kund och arbetsrelationer samt tydliggöra områden till förändring.

Behov

Både nya och intakta gruppers dynamik ändras över tiden. Nya roller skall implementeras med befintliga arbetsroller. En ökad förståelse för varje individ ökar också möjligheten till att allas olikheter tas tillvara på. Att regelbundet klargöra roller och förväntningar, att revidera vardagsarbetet är en avgörande faktor för framgång och kontinuitet.

Syfte

  • Med utgångspunkt från metodiken i The Human Element är syftet att ge deltagarna ökad insikt om styrkor och förbättringsområden i kund och arbetsrelationer samt tydliggöra områden till förändring. Skapa möjligheter till gemensamma riktlinjer för samarbete och utvecklande arbetsrelationer.
  • Öppenhet och lyssnande. Hur öppen och sann är jag mot mig själv och andra? Hur påverkas mitt arbete och relationerna på arbetsplatsen av detta?
  • Självbestämmande. Vilka val gör jag i mitt liv, medvetna och omedvetna, och varför?
  • Beteende (Element B). Föredrar jag att jobba ensam eller i grupp? Vill jag vara med och påverka eller följer du helst andras beslut? Hur tydlig är jag med vad jag verkligen tycker och känner? Oavsett vilket får det konsekvenser i mötet med andra.
  • Egenskaper. Ett sätt att stärka samarbetet i en grupp är att ha en dialog kring samt inventera vilka styrkor som deltagarna har tillsammans, det vill säga gruppens gemensamma kompetens.
  • Försvarssignaler/-mekanismer. Varför reagerar du starkt på vissa situationer? Hur yttrar sig reaktionen och vad utlöser den? Om du lär dig hantera dina försvarssignaler underlättas relationen till andra.
  • Förtroendefullt samarbete. Fem grundläggande färdigheter för att skapa ett gott samarbetsklimat och goda relationer. Avsikten, öppenhet, eget val, självkännedom och problemlösning.
  • Värdegrund. Syftet med en värdegrund är att skapa ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam etisk plattform som grund för det dagliga arbetet. En värdegrund kan också sägas vara en vägledning för hur man vill att medlemmarna i organisationen ska bemöta andra människor. Alla har ansvaret att i det dagliga arbetet visa på vad som är viktigt, vad man står för och på så sätt leva värdegrunden. För att värdegrunden ska vara användbar för alla som ingår i organisationen måste de vackra orden fyllas med en innebörd.

Gruppstorlek: Max 12 deltagare.

För mer information: Ingemar Edström på +46 76 770 10 26 eller info@ajiwa.se.